Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła ofer­uje naukę w Szkole Branżowej I stopnia zgodnie z nowymi przepisami Ministra Edukacji ksz­tałcą­cych spec­jal­istów
w wielu poszuki­wanych zawodach na rynku pracy.

Czas trwa­nia nauki:
3 lata

Kwal­i­fikacje:
Uczniowie kończący szkołę mają możli­wość przys­tąpi­enia do egza­m­inów zawodowych potwierdza­ją­cych kwal­i­fikacje zawodowe

Ukończe­nie szkoły:
• pozwala na pracę w wybranym zawodzie
• daje możli­wość uzu­pełnienia wyk­sz­tałce­nia w szkole branżowej II stopnia (4 semes­try), uzyskania tytułu technika oraz matury. W dalszej kolejności po zdanej maturze studiów.

Pon­adto ofer­u­jemy:

 • prak­ty­czną naukę zawodu, za którą uczeń otrzy­muje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w pro­fesjon­al­nie wyposażonych pracowniach
 • zaję­cia dodatkowe
 • koła zain­tere­sowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolon­tariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w pro­gra­mach EFS
 • zaję­cia wyrów­naw­cze dla słab­szych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Będąc naszym uczniem masz możli­wość sko­rzys­ta­nia z BEZPŁAT­NYCH kursów i szkoleń pod­noszą­cych kwal­i­fikacje i zwięk­sza­ją­cych szanse na rynku pracy m.in. kurs prawa jazdy kat. B, kurs spawacza, szkole­nia z zakresu wizażu.

O nas


Kontakt


Firma


 • Stowarzyszenie
 • Regulaminy i statuty
Odwiedź też strony powyżej.